سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبدانشجو آمریکایی

فقر شدید دانشجویان CSU آمریکا روی گورخواب ها را سفید کرد

گورخواب ها در ایران بورس خبری شدند ولی ظاهرا باید به جای گور خواب دانشجویان آمریکایی مترو خواب را در اخبار پر رنگ می کردند! افشای اولین آمار تکان دهنده، فقط از یک دانشگاه در کالیفرنیا حتما می دانید آمریکا در برخی موضوعات جز چند کشور اول جهان است:...

ادامه مطلب