سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبسرود سلام فرمانده

صحنه‌ای جهانی از حماسه کودکان و جوانان لبنان

حماسه کودکان و جوانان لبنان در ضاحیه جنوبی، هنگام قرائت ده‌ها هزار نفری سرود جهانی سلام فرمانده، توجه خبرنگاران را جلب کرد.

در هنگام قرائت سرود سلام فرمانده، تصویر کودکی که در عین قرائت سرود، بر حفظ حجاب خود تأکید و تمرکز دارد، توجه خبرنگاران را...

ادامه مطلب